2022 szeptember 28. szerda   Névnapok: Vencel
 
 

Compagnon IP telefon szolgáltatás ismertető

 

1. Szerződési dokumentumok

Az Egyedi Előfizetői Szerződés egységes és elválaszthatatlan részét képezik – a Szerződési Feltételek mellett – a következő dokumentumok: Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra (a továbbiakban ÁSZF), a Szolgáltatási Összesítőben hivatkozott Díjtáblázat, az Adatkezelési nyilatkozat és Adatkezelési tájékoztató, valamint számhordozás esetén az Előfizetői nyilatkozat számhordozás igénybevételéhez.

2. A Szerződés tárgya

2.1. Előfizető részére nyújtott telefon szolgáltatás

Szolgáltató a mindenkor rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel Előfizető részére az ÁSZF-ben meghatározott, 64.20.11 SZJ besorolási számú, nyilvános helyi távbeszélő szolgáltatást, 64.20.12.1 SZJ besorolási számú, nyilvános belföldi távolsági távbeszélő szolgáltatást, valamint 64.20.12.2 SZJ besorolási számú, nyilvános nemzetközi távolsági távbeszélő szolgáltatást nyújt (a továbbiakban Szolgáltatás). A helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtása során beszéd valós idejű, közvetlen átvitele és kapcsolása történik úgy, hogy Előfizető helyhez kötött hálózati végponthoz kapcsolt távközlő végberendezésről indított vagy fogadott hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, amelynek elérése az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervében meghatározott választási eljárás útján lehetséges. A belföldi hívások a Szolgáltatási Összesítő-ben hivatkozott díjtáblázatban felsorolt irányok felé kezdeményezhetőek. A hívható szolgáltatás- vagy hálózat-kijelölő számokkal kezdődő hívószámok, valamint a hívható speciális számok mindenkori listája Szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhető. A szolgáltatás hozzáférési pontra csatlakozó végberendezések Szolgáltató tulajdonát képezik (részletesen listázva az eszköz átadás-átvételi jegyzőkönyvben). A szolgáltató tulajdonát képező eszközöket az előfizető köteles a Szolgáltatás Hozzáférési Pontként meghatározott címen üzemben tartani és annak állapotát megóvni. A szolgáltató a kihelyezett eszközök időszakos szervizelését és a működését garantálja,. Egy analóg csatlakozás 1 hangcsatorna, 1 ISDN 2 csatlakozás 2 hangcsatorna, 1 ISDN 30 csatlakozás 30 hangcsatorna.

2.2. A szolgáltatás igénybevétele

A szolgáltatás keretében Szolgáltató az előfizető telephelyén fővonali csatlakoztató berendezést (gateway-t, vagy IP telefonkészüléket) helyez el, a fővonal (ak) és igényelt interfész (ek) figyelembe vételével. A szolgáltató által kihelyezett eszközök elhelyezését, annak üzemeltetési (villamos áram, internetkapcsolat, zárt fedett helyiség) ellátását, a megrendelő biztosítja. A szolgáltató tulajdonát képező eszközöket a Szolgáltatás Hozzáférési Pontról csak a szolgáltató vagy annak erre felhatalmazott alvállalkozója viheti el.

2.3. A Szolgáltatás minőségi jellemzői

A szolgáltatás megfelel az ETSI ETR 044 szabványoknak. Az alábbi célértékek helyi hívásra, belföldi távhívásra és nemzetközi hívásra egyaránt vonatkoznak. A szolgáltatás minősége megfelel az UTI T-G.821 es ajánlásban foglaltaknak (ISDN).

Hívásfelépítési késleltetés célértékek: Fax támogatás szabvány G3*
Hívásfelépítés ideje < 10 s Végponttól végpontig mért késleltetés < 250 ms

Hívásfelépítési késleltetés Átlagosan 7500 ms

Beszédkódolás minősége egyenlő vagy jobb, mint G.726
Az idő 95%-ában 8450 ms Csomagvesztés < 3%
A szolgáltatás éves rendelkezésre állása 99,5% Maximális dzsitter 50 ms

 

A fentiektől eltérő műszaki jellemzők meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

* A forgalomban lévő fax készülékek többsége G3-as és a szolgáltatással üzemszerűen együttműködik. A szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a szolgáltatással együttműködni nem képes faxkészülék miatt a faxszolgáltatás nem vehető igénybe. Amennyiben IP telefon kerül kihelyezésre, úgy azon faxforgalom nem bonyolítható, amennyiben az előfizető faxforgalmat is szeretne bonyolítani illetve faxkészüléket üzembe helyezni, ezt a telepítés előtt jeleznie kell.

A szolgáltatás jelenleg nem teszi lehetővé analóg modem-hívások, valamint ISDN adathívások kezdeményezését és fogadását. (tűzjelző, riasztó, banki behívás). A szolgáltatás alkalmas fax üzenetek továbbítására, de az elérhető alacsony átviteli sebesség miatt napi több száz üzenetet kezelő fax szerverek üzemeltetését a telefonszolgáltatásra kapcsolva nem javasoljuk.

2.4. A hiba elhárításának körülményei

A bejelentett hiba kijavítását Szolgáltató az Ügyfélszolgálaton (telefonon: 1235) vagy a hibabejelentő e-mailre () történő bejelentéstől számított 12 órán belül megkezdi, és legkésőbb 72 órán belül befejezi. A hibaelhárítással kapcsolatos célértékek és további tudnivalók az ÁSZF vonatkozó részeiben megtalálhatóak.

2.5. Számhordozás

Amennyiben Előfizető a Szolgáltatási Összesítőben megjelöli, hogy telefonszámigényét számhordozással kívánja biztosítani, Előfizető az Elektronikus Hírközlésről 2003. évi C. Törvény és a 46/2004. számú Kormányrendelet alapján a számhordozhatóságra biztosított lehetőségével élve a Törzsadatokban megadott adatai megadásával úgy nyilatkozik, hogy helyhez kötött telefonszolgáltatásra a Business Telecom Kft. Szolgáltatót választja. A jelen szerződés során a Szolgáltatási Összesítőben rögzített kapcsolási számot/számokat meg kívánja tartani. Előfizető a Szolgáltatási Összesítőben rögzített kapcsolási számra/számokra vonatkozóan a Nyilatkozat Számhordozás igénybevételére (mellékletben) megjelölt Átadó Szolgáltatóval megkötött előfizető szerződéssel rendelkezik, és tudomásul veszi, hogy ez az előfizetői szerződés ezen kapcsolási szám/számok vonatkozásában megszűnik/módosul. Előfizetőnek a Nyilatkozat Számhordozás igénybevételére mellékletben megjelölt Átadó Szolgáltató felé lejárt számlatartozása nem lehet. Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató fentiek szerinti adatait a megjelölt Átadó Szolgáltató számára a számhordozás beállítása érdekében átadja. Az Előfizető a szolgáltatáshoz korábbi, más helyhez kötött telefon szolgáltató (Átadó szolgáltató) által biztosított telefonszámát használja tovább. A Szerződés aláírásával Előfizető meghatalmazza Szolgáltatót, hogy a Nyilatkozat Számhordozás igénybevételére mellékletben megjelölt, korábbi helyhez kötött telefon szolgáltatója felé (Átadó szolgáltató) a telefonszám hordozása céljából eljárjon, az ezzel kapcsolatosan szükséges nyilatkozatokat megtegye, adatokat átadja. Szolgáltató garantálja, hogy Előfizető a számhordozás megtörténte után a hordozott telefonszámon hívható. Előfizető vállalja, hogy a számhordozáshoz szükséges lépéseket megteszi, a számhordozással kapcsolatban az ő feladatkörébe tartozó kötelezettségeket teljesíti, különös tekintettel az előző távbeszélő szolgáltatójával fennálló vagy a hordozás megtörténtéig esedékessé váló esetleges tartozás rendezésére.

2.6 A Számhordozás időtartama:

A számhordozás a szerződés aláírását követően kezdődik meg. Amennyiben az előfizető adatait helyesen adta meg és a számhordozás kritériumainak megfelel (nincs lejárt számlatartozása vagy érvényes hűségvállalása a jelenlegi szolgáltatója felé), akkor a számhordozás 15 napon belül, az átadó és átvevő szolgáltató között egyeztetett időpontban megtörténik, melyről az előfizető a hordozást megelőző 3 munkanappal értesítést kap a szolgáltatótól. A számhordozást az előfizető kérése egy előre meghatározott időpontra is lehet ütemezni, azonban ez az időpont nem lehet kevesebb, mint a szerződéskötés utáni 15 munkanap. A számhordozás maximum 1 órás szolgáltatás kieséssel jár.

3. A telefon szolgáltatás szüneteltetése:

A szolgáltatás szüneteltetése 30-180 napig terjedő időszakra lehetséges. A bejelentéstől számított 5 munkanapon belül kerül beállításra. Ezen időszak alatt a rendelkezésre tartási alapdíj: 400 Ft/30 nap, mely minden megkezdett 30 nap után számlázásra kerül. A szüneteltetés időszaka alatt nincs lehetőség híváskezdeményezésre, még vészhívások indítására sem.

2. A szerződéses jogviszony létesítése

Jelen szerződés mindkét fél részéről történő aláírást követően lép életbe, az előfizető részéről megadott és kiválasztott paraméterek alapján kitöltött és az előfizető részéről ledátumozott és aláírt szerződés, az előfizető részéről egy kötelező érvényű ajánlat tétel, amely a rögzített paraméterek és feltételek mellett a szerződés megkötésére irányul. Amennyiben az előfizető jelen szerződést áttanulmányozva és aláírva eljuttatja a szolgáltató részére, akkor a szerződés megkötésétől már csak a szerződési feltételekben rögzített módon állhat el az előfizető, függetlenül attól, hogy a szolgáltató saját részéről is aláírva visszajuttatta-e már a szerződés egy példányát vagy sem. A szolgáltató jogosult az előfizető részéről aláírt szerződést minden külön indoklás nélkül elutasítani, ebben az esetben a szerződési kötelezettség egyik fél részéről sem lép életbe. Az elutasítás tényéről, a szolgáltató értesíteni köteles az előfizetőt, amennyiben a szolgáltató az előfizető részéről aláírt és eljuttatott szerződést a beérkezéstől – iktatástól – számított 30 napon belül nem utasítja el, úgy ezt követően már nem utasíthatja el, a szolgáltató ebben az esetben köteles a szerződésben rögzített feltételek mellett a szolgáltatás lebonyolítására.

3. A szerződés hatálya

A szerződés a Szolgáltatási Összesítőben rögzített feltételekkel jön létre, az ott meghatározott hűségidő vállalása mellett. A szolgáltató az akciós egyszeri és havi díjakat az előfizető által tett hűségidő vállalása mellett biztosítja. A szerződésben rögzített hűségidő alatt az előfizető vállalja a szerződéses kötelezettségeit és a szolgáltatás használatát, míg a szolgáltató vállalja az akciós díjakat és azt, hogy a hűségidő alatt a díjain nem változtat. A szerződés a hűségidő lejáratát követően határozatlan idejű szerződéként kezelendő, mely mindkét fél részéről rendes felmondással 8 napos határidővel felbontható. A szerződés felmondással kapcsolat feltételeket részletesen az ÁSZF ide vonatkozó részei tartalmazzák. A szolgáltató jogosult a hűségidő lejáratát követően a listaárait alkalmazni az igénybe vett szolgáltatások tekintetében, mely díjak megtalálhatóak a Szolgáltatási Összesítőben. A felek a hűségidő lejáratát követően folytathatnak tárgyalásokat és a szerződést újabb hűségidő alkalmazása mellet a tárgyalások eredményeként történt megállapodásnak megfelelően meghosszabbíthatják.

4. A szerződés felmondása

A szerződés amennyiben az hűségidővel jön létre – úgy annak időtartama alatt rendes felmondással nem bontható fel, módosítása a felek közös írásos akarat nyilvánítása mellett lehetséges. A hűségidő alatt a felek a rendkívüli felmondás lehetőségével élhetnek, melynek részletes feltételeit az ÁSZF ide vonatkozó részei tartalmazzák. Amennyiben a hűségidőn belül a szolgáltató rendkívüli felmondással a szerződést felbontja, melynek egyik fő, de nem kizárólagos oka, díjtartozás lehet, úgy az előfizető kötbért köteles fizetni a szolgáltató részére.

5. A kötbér mértéke, rendkívüli szerződésbontás esetei

Rendkívüli felmondás esetén az előfizető a hűségidőből hátralévő időszakra vonatkozó havidíjakat, de minimum 4 havi díjat köteles fizetni, továbbá a szerződés megkötésekor kapott egyszeri díjak kedvezményeit egyösszegben köteles megfizetni, függetlenül attól, hogy a rendkívüli felmondást az előfizető vagy a szolgáltató kezdeményezte. A rendkívüli felmondás eseteit részletesen az ÁSZF vonatkozó részei tartalmazzák.

6. Számlázás, fizetési feltételek, hóközi számla

A szolgáltató a szerződésben rögzített szolgáltatásokat, mint folyamatos szolgáltatást biztosítja. Ennek megfelelően a havidíjakról, forgalmi díjakról havonta rendszeresen számlát állít ki. A szolgáltatónál rendszeresített számlázási időszak minden hónap 1-8 napja közötti időpont. A szolgáltató a havi alapdíjakat az adott hónapra (részben előre) számlázza, míg a telefonos forgalmi díjakat utólag számlázza ki. A szolgáltató jogosult a telefon forgalom folyamatos figyelésére és az alábbi korlátozásokra: Új előfizető esetében, amennyiben az első havi számlázást megelőző időszakban a telefon forgalmi díjai elérik az 5 000Ft-ot, úgy a szolgáltató kárenyhítés és kockázatmegosztás címén jogosult előlegszámlát – hóközi számlát kiállítani, amely tartalmazza a számlázás időpontjáig felhalmozott forgalmi díjakat. Az előfizető az előlegszámlát 3 munkanapon belül köteles befizetni, ellenkező esetben a szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja. Amennyiben a számla kiállítási időpontját követően, akár a fizetési határidőn belül a számlaforgalom további 25%-al növekedne, úgy a szolgáltató jogosult a telefon egyirányúsítására, mindaddig, míg az előfizető az előlegszámlát ki nem egyenlített és azt hitelt érdemlően nem bizonyította a szolgáltatónak. A szolgáltató a kárenyhítést és az előlegszámla alkalmazását nem csak új előfizetők esetében jogosult alkalmazni, hanem minden olyan előfizetőnél, aki az előző három hónap átlagos telefonforgalmát 30%-al meghaladta a következő számlazárás előtt. Az előfizető a szolgáltató által kiállított rendszeres számlákat a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató a Ptk.-ban feltételek mellett az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel késedelmi kamatként, minden késedelmes nap után.

7. Szolgáltatás korlátozása, számlatartozás miatt

Szolgáltató jogosult a szolgáltatás vagy szolgáltatások korlátozására, amennyiben az előfizető a kiállított számlát nem fizeti meg határidőre és ezt követően a szolgáltató fizetési felszólításának sem tesz eleget. Szolgáltató a szolgáltatás szüneteltetése előtt legalább két alkalommal (melyből legalább egy alaklom postai úton történő figyelmeztetés) felszólítja az előfizetőt a teljesítésre. A két felszólítás között eltelt időszak nem lehet kevesebb, mint 8 munkanap. A szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére, ha a két felszólítás és a benne meghatározott időszak (összesítetten minimum a számla fizetési határidejétől számított 15 munkanap) eredménytelenül telt el, az elfizető a tartozását nem rendezte, írásban fizetési haladékot nem kért. A szolgáltatás korlátozását a szolgáltató mindaddig jogosult fenntartani, amíg számlatartozás áll fenn. A számlatartozás rendezését követően előfizető kérheti a szolgáltatás (ok) visszakapcsolását, melynek egyszeri eljárási díját a szolgáltató a következő havi rendszeres számlán, mint korrekciós tételt szerepeltet. A visszakapcsolás díja: 6000Ft/alkalom.

A szolgáltató, minden fizetési felszólítás kiküldése után 500Ft átalánydíjat jogosult felszámolni, postai és ügyintézési költség jogcímén, mely összegeket a következő havi számlázáskor, mint korrekciós tételt szerepeltet a számlán. A szolgáltatás korlátozásával kapcsolatos további részletes információkat az ÁSZF ide vonatkozó részei tartalmaznak.

8. A szolgáltató felelőssége, kötelezettségei:

A szolgáltató a szerződésben rögzített szolgáltatások biztosítását vállalja, az egyes szolgáltatásokhoz meghatározott rendelkezésre állási és egyéb műszaki paraméterek keretein belül. Az egye szolgáltatások jellemzőit a szerződés vonatkozó részei tartalmazzák. A nem megfelelő minőségű szolgáltatás esetén az előfizető jóváírásra, a szolgáltató részéről fizetendő kötbérre jogosult, melynek pontos részleteit, nagyságrendjét és feltételeit az ÁSZF vonatkozó részei tartalmazzák. Szolgáltató felel a saját hatáskörben történő és a társszolgáltatókon keresztül igénybevett, közvetített szolgáltatások minőségéért egyaránt az egyes szolgáltatásokhoz rendelt paraméterek alapján.

9. Szerződésmódosítási és egyéb eljárási díjak:

 

 

Szerződéskötés

0 Ft

A szerződéskötés visszautasítása a megrendelőnek felróható ok miatt

3.000 Ft

Újabb telefonvonal megrendelése

12 000 Ft

Regisztrációs díj SzHP áthelyezése telefonvonal esetén

9 000 Ft

Regisztrációs díj SzHP áthelyezése ADSL Internet esetén

11 880 ft

Névátírás

2.400 Ft

Díjátvállalás, számlázási adatok változása

2 400 Ft

Telefonszám-változás

2.400 Ft

Csatlakozás típusának megváltoztatása

2.400 Ft

Adatmódosítás

2.400 Ft

Kötbér a szerződés megszüntetésének esetére (ÁSZF 19.9)4

A hűségidőből hátralévő hónapok előfizetési díjai és az egyszeri díjak kedvezményeinek összege, de minimum 4 havi előfizetési díj

Szerződés módosítási díj ( a fent felsorolt eseteken felül)

2.400 Ft

Elvesztett, megrongálódott csekk pótlása

500 Ft

Fizetési felszólítások postai díja (felszólításonként)

500 Ft

Késedelmi kamat

A jegybanki alapkamat kétszerese

Kikapcsolt, egyirányúsított szolgáltatás visszakapcsolása

6 000 Ft

 

 

10. vegyes rendelkezések

10.1 Jelen szerződésben nem szabályozott esetekre az ÁSZF vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10.2 Az előfizető szerződés aláírásával egyidejűleg a szolgáltató a telefonszolgáltatásra és az Internet szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF kivonatának egy példányát – jelen szerződés részeként - átadja az előfizető részére, melynek átvételét az előfizető a megrendelőlap aláírásával is igazol. Előfizető, jelen szerződés aláírásával kijelenti továbbá, hogy megismerte a szolgáltató vonatkozó általános szerződési feltételeit, az előfizetői szerződést és azok szabályait elfogadja.

10.3. Jelen szerződés aláírásával a szolgáltató átadja, az előfizető átveszi a telefon díjszabásra és az egyéb ADSL Internet csomagokra vonatkozó mellékletet, melyet előfizető megismert és elfogadott.

10.4. előfizető kijelenti, hogy a szerződési feltételeket és az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, azokat elfogadja.

10.5 Az ÁSZF teljes terjedelmében megtalálható a szolgáltató ügyfélszolgálatán és a weboldalán.

10.6 A szolgáltató a szerződési feltételekben beállt változásokat a weboldalán (www.compagnonl.hu) rendszeresen közzéteszi.

10.7. A jelen szerződésben és mellékleteiben feltüntetett díjak, árak az Áfa összegét minden esetben tartalmazzák.

Jelenleg érvényes (földrajzi hívásirányú) forgalmi díjak telefonszolgáltatáshoz


 


csúcsidő

csúcsidőn kívül

Hálózaton belül

0 Ft

0 Ft

Helyi, Helyközi

5,625 Ft

5,625 Ft

Távolsági

7,50 Ft

7,50 Ft

21-es előhívószámú számok

7,50 Ft

7,50 Ft

T-Mobil

43,75 Ft

43,75 Ft

Pannon

43,75 Ft

43,75 Ft

Vodafone

43,75 Ft

43,75 Ft

Nemzetközi hívásirányok

Eu vezetékes

15,00 Ft

Eu mobil

95,00 Ft

1.zóna

44,00 Ft

2.zóna

69,00 Ft

3.zóna

119,00 Ft

4.zóna

169,00 Ft

5.zóna

194,00 Ft

6.zóna (SATELLIT)

1 294,00 Ft

A számlázási egység percalapú, azaz a szolgáltató minden megkezdett perc után a táblázatban megjelölt díjakat számlázza az előfizető irányába!

A feltüntetett díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

A szolgáltató híváskezdeményezési díjat nem számít fel.

A nemzetközi díjzóna besorolást, valamint az egyéb irányokba történő telefonhívások díjait, jelen szerződés melléklete tartalmazza.

Csúcsidős Hívások: munkanapokon 7-18 óráig

Csúcsidőn kívüli hívások: minden egyéb időszakban

 

Nemzetközi díjzóna besorolás

*Azon országok esetén, ahol a mobil és vezetékes tarifák azonosak, az adott országnál nincs külön megjelölve, hogy a tarifa a vezetékes vagy mobil irányokra vonatkozik. 

EU

Ausztria vezetékes, Belgium vezetékes, Ciprus (görög) vezetékes, Csehország vezetékes, Dánia vezetékes, Egyesült Királyság vezetékes, Észtország vezetékes, Finnország vezetékes, Franciaország vezetékes, Görögország vezetékes, Hollandia vezetékes, Írország vezetékes, Lengyelország vezetékes, Luxemburg vezetékes, Németország vezetékes, Olaszország vezetékes, Portugália vezetékes, Spanyolország vezetékes, Svédország vezetékes, Szlovákia vezetékes, Szlovénia vezetékes, Málta, Lettország, Litvánia

EU mobil

Ausztria mobil, Belgium mobil, Ciprus mobil, Csehország mobil, Dánia mobil, Egyesült Királyság mobil, Észtország mobil, Finnország mobil, Franciaország mobil, Görögország mobil, Hollandia mobil, Írország mobil, Lengyelország mobil, Lettország mobil, Litvánia mobil, Luxemburg mobil, Málta mobil, Németország mobil, Olaszország mobil, Portugália mobil, Spanyolország mobil, Svédország mobil, Szlovákia mobil, Szlovénia mobil, Málta mobil, Lettország mobil

1. zóna

Amerikai Virgin-szigetek, Ausztrália vezetékes, Dél-Korea vezetékes, Hong Kong vezetékes, Horvátország vezetékes, Izrael vezetékes, Japán vezetékes, Kanada, Kína, Malajzia vezetékes, Norvégia vezetékes, Oroszország, Svájc vezetékes, Tajvan vezetékes, Új-Zéland vezetékes, USA, Vatikán

2. zóna

Albánia vezetékes, Argentína vezetékes, Brazília vezetékes, Bulgária vezetékes, Chile vezetékes, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea mobil, Ciprus (török), Izland vezetékes, Malajzia mobil, Palesztina, Puerto Rico, Románia vezetékes, San Marino, Szerbia vezetékes, Szingapúr, Tajvan mobil, Ukrajna vezetékes

3. zóna

Albánia mobil, Algéria, Amerikai Szamoa, Andorra, Argentína mobil, Bosznia-Hercegovina vezetékes, Botswana, Chile mobil, Dél-afrikai Köztársaság mobil, Fehéroroszország vezetékes, Francia Fülöp-szigetek, Guyana, Grúzia, Guadeloupe, Guinea, Hong Kong mobil, Horvátország mobil, Indonézia, Izland mobil, Izrael mobil, Jamaica, Japán mobil, Kazahsztán, Kolumbia, Líbia, Liechtenstein vezetékes, Macedónia vezetékes, Martinique, Mayotte, Mexikó, Moldova vezetékes, Monaco, Montenegro vezetékes, Norvégia mobil,Saint-Pierre és Miquelon, Thaiföld, Törökország, Ukrajna mobil

4. zóna

Angola, Antigua és Barbuda, Aruba, Ausztrália mobil, Azerbajdzsán, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Bosznia-Hercegovina mobil, Brazília mobil, Brit Virgin-szigetek, Bulgária, Burkina Faso, Dominikai Közösség, Egyesült Arab Emírségek, Elefántcsontpart, Fehéroroszország mobil, Feröer-szigetek, Ghána, Gibraltár, Guatemala, Honduras, India, Irán, Jordánia, Kajmán-szigetek, Katar, Kongó, Kuvait, Liechtenstein mobil, Malawi, Marokkó, Mauritánia, Moldova mobil, Montenegro mobil, Montserrat, Niger, Nigéria, Omán, Örményország, Panama, Peru, Réunion, Románia mobil, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Szaúd-Arábia, Svájc mobil, Szerbia mobil, Szíria, Szváziföld, Tunézia, Turks- és Caicos-szigetek, Uganda, Új-Zéland mobil, Üzbegisztán, Venezuela, Zimbabwe

5. zóna

Anguilla, Benin, Bhután, Brunei, Burundi, Comore-szigetek, Csád, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyenlítői-Guinea, Egyiptom, Gabon, Grönland, Haiti, Holland Antillák, Jemen, Kamerun, Kenya, Kirgizisztán, Lesotho, Libanon, Libéria, Macedónia mobil, Madagaszkár, Makaó, Maldív-szigetek, Mauritius, Mongólia, Mozambik, Namíbia, Nicaragua, Saint Kitts és Nevis, Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Sri Lanka, Szenegál, Szudán, Tanzánia (beleértve Zanzibárt is), Togo, Uruguay, Zambia, Afganisztán, Ascension, Ausztrália külbirtokai (Antarktisz, Norfolk-sziget), Bahama-szigetek, Banglades, Bissau-Guinea, Bolívia, Cook-szigetek, Costa Rica, Diego Garcia, Dzsibuti, Eritrea, Északi-Mariana-szigetek, Etiópia, Falkland-szigetek, Fidzsi-szigetek, Francia Polinézia, Gambia, Grenada, Guam, Guyana, Irak, Kambodzsa, Kelet-Timor, Kiribati, Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire), Koreai NDK, Közép-afrikai Köztársaság, Kuba, Laosz, Mali, Marshall-szigetek, Mianmar, Mikronézia, Midway, Nauru, Nepál, Niue, Pakisztán, Palau, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Ruanda, Szent Ilona, Salamon-szigetek, Salvador, SaoTomé és Príncipe, Suriname, Szamoa, Szomália, Tádzsikisztán, Tokelau-szigetek, Tonga, Trinidad és Tobago, Tuvalu, Türkmenisztán, Új-Kaledónia, Vanuatu, Vietnam, Wake, Wallis és Futuna, Zöld-foki Köztársaság

6. zóna

EMSAT, IMMERSAT-SNAC, IMMERSAT AERO, IMMERSAT-A, IMMERSAT-A DATA, IMMERSAT-B, IMMERSAT-M, IMMERSAT-MINI M, IRIDIUM

 

Egyéb, nem földrajzi hívások tarifái

Belföldi tudakozó (198)

80 Ft/hívás

Nemzetközi tudakozó (199)

150 Ft/hívás

Tudakozó Plusz (197)

150 Ft/perc

Belföldi kékszám hívás (Helyi csúcsidő)

8,75 Ft/perc

Belföldi kékszám hívás (Helyi csúcsidőn kívül)

8,75 Ft/perc

Belföldi zöldszám hívás

0 Ft/perc

Autóklub segélyszolgálat (188)

7,5 Ft/perc

Pontos idő szolgáltatás (180) csúcsidőben

8,75 Ft/perc

Pontos idő szolgáltatás (180) csúcsidőn kívül

8,75 Ft/perc

Kormányzati ügyféltájékoztató vonal (189) csúcs0időben

8,75 Ft/perc

Kormányzati ügyféltájékoztató vonal (189) csúcsidőn kívül

8.75 Ft/perc

Segélyhívók (112, 104, 105, 107)

0 Ft/perc

Ügyfélszolgálat (1235)

0 Ft/perc

91/330-def

48 Ft/hívás

91/224-1ef

288 Ft/hívás

91/331-def

90 Ft/hívás

91/224-2ef

288 Ft/hívás

91/332-def

150 Ft/hívás

91/224-3ef

288 Ft/hívás

91/333-def

210 Ft/hívás

91/224-4ef

288 Ft/hívás

91/334-def

300 Ft/hívás

91/224-5ef

288 Ft/hívás

91/335-def

360 Ft/hívás

91/224-6ef

288 Ft/hívás

91/336-def

480 Ft/hívás

91/224-7ef

288 Ft/hívás

91/337-def

600 Ft/hívás

91/227-0ef

480 Ft/hívás

91/338-def

900 Ft/hívás

91/227-1ef

480 Ft/hívás

91/339-def

990 Ft/hívás

91/227-2ef

480 Ft/hívás

90/640-def

72 Ft/hívás

91/227-3ef

480 Ft/hívás

90/641-def

150 Ft/hívás

91/227-4ef

480 Ft/hívás

90/642-def

300 Ft/hívás

91/227-5ef

480 Ft/hívás

90/643-def

480 Ft/hívás

91/227-6ef

480 Ft/hívás

90/644-def

540 Ft/hívás

91/227-9ef

720 Ft/hívás

90/645-def

660 Ft/hívás

91/229-def

960 Ft/hívás

90/646-def

900 Ft/hívás

90/180 500 - 180 999

106 Ft/hívás

90/647-def

1 200 Ft/hívás

90/181 500 - 181 999

144 Ft/hívás

90/648-def

1 800 Ft/hívás

90/182 000 - 182 999

192 Ft/hívás

90/649-def

4 800 Ft/hívás

90/183 000 - 183 999

288 Ft/hívás

90/610-8ef

120 Ft/hívás

90/184 000 - 184 999

480 Ft/hívás

90/612-0ef

192 Ft/hívás

90/185 500 - 185 999

720 Ft/hívás

90/612-1ef

192 Ft/hívás

90/187 000 - 187 499

1 080 Ft/hívás

90/612-2ef

192 Ft/hívás

90/187 500 - 187 999

1 800 Ft/hívás

90/612-3ef

192 Ft/hívás

90/188 500 - 188 999

2 400 Ft/hívás

90/612-4ef

192 Ft/hívás

90/189 500 - 189 999

4 800 Ft/hívás

90/614-0ef

288 Ft/hívás

91/180 050 - 180 099

106 Ft/hívás

90/614-1ef

288 Ft/hívás

91/180 150 - 180 199

144 Ft/hívás

90/614-2ef

288 Ft/hívás

91/180 200 - 180 249

192 Ft/hívás

90/614-3ef

288 Ft/hívás

91/180 300 - 180 399

288 Ft/hívás

90/614-4ef

288 Ft/hívás

91/180 400 - 180 499

480 Ft/hívás

90/614-5ef

288 Ft/hívás

91/180 500 - 180 599

720 Ft/hívás

90/614-6ef

288 Ft/hívás

90/603-0ef

90 Ft/perc

90/614-7ef

288 Ft/hívás

90/603-1ef

150 Ft/perc

90/617-0ef

480 Ft/hívás

90/603-2ef

240 Ft/perc

90/617-1ef

480 Ft/hívás

91/200-3ef

216 Ft/perc

90/617-2ef

480 Ft/hívás

91/200-4ef

240 Ft/perc

90/617-3ef

480 Ft/hívás

91/200-5ef

288 Ft/perc

90/617-4ef

480 Ft/hívás

91/200-6ef

384 Ft/perc

90/617-5ef

480 Ft/hívás

91/200-7ef

456 Ft/perc

90/617-6ef

480 Ft/hívás

90/180 000 - 180

144 Ft/perc

90/617-9ef

720 Ft/hívás

90/181 000 - 181

216 Ft/perc

91/220-8ef

720 Ft/hívás

90/186 000 - 186

288 Ft/perc

91/222-0ef

192 Ft/hívás

90/188 000 - 188

432 Ft/perc

91/222-1ef

192 Ft/hívás

90/189 000 - 189

432 Ft/perc

91/222-2ef

192 Ft/hívás

90/982 000 - 999

144 Ft/perc

91/222-3ef

192 Ft/hívás

90/983 000 - 999

216 Ft/perc

91/222-4ef

192 Ft/hívás

90/984 000 - 999

288 Ft/perc

91/224-0ef

288 Ft/hívás

90/985 000 - 999

432 Ft/perc

 

Webmail login
 
Partner login
 
Partnerek